รับสมัครผู้พิสูจน์อักษรอิสระ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี
 • รักการอ่าน มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานพิสูจน์อักษรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • ตรวจแก้คำผิด การเว้นวรรค ไวยากรณ์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ตามหลักภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ
 • ตรวจคำทับศัพท์หรือคำเฉพาะ เช่น สถานที่ ประเทศ ฯลฯ ให้ถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตยสถาน หรือตามคำที่บัญญัติไว้แล้ว
 • สามารถตัดคำ เพิ่มคำ เรียบเรียงประโยคและสำนวนต่าง ๆ เพื่อให้ข้อความสละสลวยได้ (สำหรับงานที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานอนุญาตให้แก้ไขได้)
 • ตรวจความถูกต้องของข้อความให้ตรงกับภาพหรือตาราง
 • ตรวจการจัดวางข้อความให้ดูสวยงามและเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานแบบอิสระ โดยการมอบหมายงานและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้พิสูจน์อักษร เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการพิสูจน์อักษรเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร : www.nupress.grad.nu.ac.th โดยกรอกรายละเอียด อาทิ ข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน ความเข้าใจที่มีต่องานพิสูจน์อักษรและความสนใจที่จะร่วมงานกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมัครผู้พิสูจน์อักษรอิสระ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ
 • เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ: หลักฐานจะขอรับเอกสารฉบับจริงเมื่อผ่านการคัดเลือก

 กำหนดเวลาการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป