สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญในการควบคุมการทำงานทั้งหมดของร่างกาย และยังควบคุมไปถึงจิตใจความคิด ความจำ และพฤติกรรม การควบคุมการทำหน้าที่เหล่านี้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดในสมองที่ทำให้เซลล์ในสมองส่งสัญญาณสื่อสารกันได้โดยอาศัย สารสื่อประสาทหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงโครงสร้างของสมอง และชนิดของสารสื่อประสาทในสมองที่ไปควบคุมการทำงานของร่างกายและจิตใจ ซึ่งเมื่อเกิดความผิดปกติกับ สารสื่อประสาท ก็จะทำให้คนเราแสดงความผิดปกติทางความคิด และพฤติกรรม และมีอาการแสดงที่เกี่ยวข้อง กับโรคทางจิตเวชได้ ดังเช่นการได้รับสารเสพติด ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาท และโครงสร้างของสมอง

สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด

หนังสือเล่มนี้ ยังได้รวบรวมผลการศึกษาวิจัยผลของสารเสพติดต่อสมองและกลไกความผิดปกติ ของสารสื่อประสาทและความสัมพันธ์ของความผิดปกติเหล่านั้นกับอาการผิดปกติทางจิต อีกด้วย ในปัจจุบันนี้ ปัญหาเรื่องการติดสารเสพติด ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาภายในประเทศเท่านั้น ยังเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกอีกด้วย การติดสารเสพติดนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมอง และสารสื่อประสาท ซึ่งส่งผลให้ผู้เสพมีอาการผิดปกติทางจิต จนนำมาซึ่งพฤติกรรมที่ผิดปกติไป  ดังนั้นหนังสือ สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด เล่มนี้

สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด

ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะให้ความรู้ต่อนิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป ในเรื่องของโครงสร้างสมอง สารสื่อประสาท และความผิดปกติในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภาวะที่ติดสารเสพติด ซึ่งผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์จากการสอนนิสิต ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในเรื่องของระบบประสาท การทบทวนวรรณกรรม และการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องของผู้เขียน ในเรื่องการติดสารเสพติดต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน จนได้รับการเชิญจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ให้ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาในด้านสารเสพติด (Expert Committee on Drug Dependence) ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติแก่ผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้เขียนตระหนักว่าการทำวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้พื้นฐานนั้นยังมีความจำเป็นต่อมนุษยชาติและสังคม

สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด

ซึ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้นิสิต นักศึกษา และผู้อ่านทุกคนได้เข้าใจถึงระบบประสาทและสมองของคนเรา และเมื่อได้รับยาหรือสารเสพติดนั้น จะก่อให้เกิดความผิดปกติอย่างไร รวมทั้งการศึกษาวิจัยในเรื่องการติดสารเสพติดที่มีผลต่อสมอง และสารสื่อประสาท ซึ่งจะทำให้เข้าใจกลไกการทำงานของสมองมากขึ้น  ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โดยภายในหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระถึง 7 บาทที่จะทำให้เราได้เข้าใจถึงระบบการทำงานของสมองในภาวะติดสารเสพติด

บทที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง
บทที่ 2  เซลล์สมอง และการสื่อสาร
บทที่ 3 สารสื่อประสาท
บทที่ 4  การติดสารเสพติด
บทที่ 5  ความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากการติดสารเสพติด
บทที่ 6  ความผิดปกติของสมองที่เกิดจากการติดสารเสพติด
บทที่ 7  ความผิดปกติของสารสื่อประสาทที่เกิดจากการติดสารเสพติด

สั่งซื้อได้ที่

1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
2. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และในเครือ
3. NUPH Store