วิธีออกแบบ Portfolio สะสมผลงาน

หลักของหนังสือเล่มนี้ โดยประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 5 บท การออกแบบแฟ้มสะสมผลงานให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่น และสามารถสื่อสาร ผลงานได้อย่างเหมาะสมตามยุคสมัย นอกจากเนื้อหาที่อ่านง่ายแล้ว ผู้เขียนยังออกแบบ ภาพประกอบเป็นกราฟิกตลอดทั้งเล่ม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบ

หนังสือ การออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร (How to Design Portfolio) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การทํางานด้านการออกแบบและการนําเสนอผลงาน กว่า 17 ปี รวมถึงการสอนในรายวิชา Portfolio and Presentation และ วิชา Design and Presentation ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําแฟ้มสะสมผลงาน เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี


จึงทําให้ผู้เขียน เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของแฟ้มสะสมผลงาน กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้ทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาอิทธิพลยุคสมัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน” โดยศึกษา และสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผู้ประกอบการด้านการออกแบบในสาขาต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบ วิธีการและความสําคัญของอิทธิพลยุคสมัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งผลของงานวิจัย ร่วมกับประสบการณ์ทํางานและการสอน และสำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ที่อยากจะมีแฟ้มสะสมผลงาน สามารถหาซื้อไปเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้


วางจำหน่ายแล้ววันนี้

 

Summary
product image
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
วิธีออกแบบ Portfolio สะสมผลงาน
Price
THB 490
Product Availability
Available in Stock