แนะนำหนังสือดีน่ามีไว้สักเล่ม การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์

แนะนำหนังสือดีน่ามีไว้สักเล่ม การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ เป็นการแสวงหาความรู้ในสาขาต่าง ๆ ของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่­อบรรยายลักษณะ ทำนายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงตรรกะของปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างกรอบและดำเนินการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานและอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเน้นการใช้ตัวเลข เป็นหลักฐานและการวิเคราะห์เชิงสถิติ และอาศัยกฏของความน่าจะเป็นในการอธิบาย ผลการวิจัยให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามของ

หนังสือขายดีจนต้องพิมพ์ซ้ำสำหรับนิสิต นักศึกษา หรือนักวิจัยที่สนใจการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ซึ่งภายในหนังสือมีการยกตัวอย่างและอธิบายขั้นตอนวิธีการอย่างชัดเจน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอแนะนำหนังสือวิชาการดี ๆ ที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด

เนื้อหาประกอบไปด้วยเนื้อหาถึง 16 บท แบ่งออกเป็น

บทที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย
บทที่ 3 กระบวนการในการทำวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
บทที่ 4 ปัญหาการวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
บทที่ 5 สมมติฐาน
บทที่ 6 ข้อมูลและตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
บทที่ 7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
บทที่ 8 เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
บทที่ 9 สถิติการวิจัย
บทที่ 10 การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
บทที่ 11 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิและตาราง
บทที่ 12 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรม SPSS FOR WINDOWS
บทที่ 13 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
บทที่ 14 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 15 การวิเคราะห์การถดถอย
บทที่ 16 การเขียนรายงานการวิจัย

ซึ่งเราก็ยกเนื้อหาแบบน้ำจิ้ม ๆ มาให้ได้ดูกันก่อนเลย สำหรับบทนำสำหรับ การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์  วัตถุประสงค์หลักของบทที่ 1 คือ การอธิบายถึงการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ โดยในส่วนแรกจะเป็นการอธิบายโดยสังเขปว่ารัฐศาสตร์คืออะไรและมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุม ถึงประเด็นใดบ้าง ต่อจากนั้นจะเป็นการอธิบายถึงความหมายของการวิจัย การวิจัยทางรัฐศาสตร์ และความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ในส่วนต่อไป จะอธิบายถึงลักษณะที่ดีของการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์และลักษณะของการศึกษาที่ไม่ถือว่า เป็นการวิจัย ในส่วนท้ายของบทจะเป็นการอธิบายถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์ (Political Science) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของสังคมศาสตร์ (Social Sciences) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม กล่าวได้ว่ารัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ ที่มีขอบเขตการศึกษาที่กว้างขวางครอบคลุมหลายประเด็น ได้แก่ ทฤษฎีการเมือง (Political Theory) สถาบันทางการเมือง (Political Institutions) กระบวนการทางการเมือง (Political Process) อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) และรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

ในการศึกษารัฐศาสตร์นั้นผู้ศึกษาสามารถเลือกศึกษาประเด็นทางรัฐศาสตร์ได้หลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ท้องถิ่น ประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้การศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน จะทำให้ผู้ศึกษาได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดและข้อเท็จจริงในระดับที่แตกต่างกัน และถือได้ว่าการศึกษาทุกระดับมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่ารัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเสมอทั้งนี้เพราะมนุษย์และสังคมของมนุษย์ในทุกระดับมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่สนใจศึกษาด้านรัฐศาสตร์จึงควรเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้สามารถเท่าทันต่อการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

ความหมายของการวิจัย

การวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อแสวงหาคำตอบในศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุมเพื่อให้ผลการศึกษาถูกต้องและเชื่อถือได้

ความหมายของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

การวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Research in Political Science) หมายถึง กระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ซึ่งสามารถนำไปอธิบาย ทำนายและทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในทุกประเด็นทางรัฐศาสตร์และนำไปแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและระหว่างประเทศ

 

สั่งซื้อหนังสือ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
NUPH online store
www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/978-616-426-054-2/

Summary
การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
Article Name
การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
Description
แนะนำหนังสือดีน่ามีไว้สักเล่ม การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ เป็นการแสวงหาความรู้ในสาขาต่าง ๆ ของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์
Author
Publisher Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publisher Logo