วัสดุชีวภาพ

วัสดุชีวภาพ

หนังสือเล่มนี้ อธิบายความหมายของ วัสดุชีวภาพ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของวัสดุชีวภาพกับ พลาสติกชีวภาพ พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และ พลาสติก ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำไปประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ ทันตกรรมกระดูก และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เพื่อเรียนรู้แหล่งกำเนิดของวัสดุชีวภาพชนิดต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน การจำแนกประเภทของวัสดุชีวภาพ เช่น พอลิเมอร์ โลหะ และเซรามิก รวมทั้งเทคนิคการขึ้นรูปวัสดุโครงเลี้ยงเซลล์ เช่น อิเล็กโทรสปินนิ่ง การพิมพ์แบบสามมิติ ตลอดจนการวิเคราะห์สมบัติ ด้านสัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล และการทดสอบเซลล์

วัสดุชีวภาพ

หนังสือ “วัสดุชีวภาพ” (Biomaterials) นี้ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในงานทางด้านวัสดุชีวภาพ โดยมุ่งให้นิสิตสามารถอ่าน ทำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ สมบัติและการใช้งานของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์ นิสิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวพอลิเมอร์ โลหะและเซรามิกที่ใช้ในทางการแพทย์ อาทิ งานทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ การนำส่งยา การซ่อมแซมจากการผ่าตัด และการซ่อมแซมบาดแผล เป็นต้น

วัสดุชีวภาพ

โดยเนื้อหาภายในมีทั้งหมด 8 บทจะประกอบไปด้วย

บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ
บทที่ 2 ที่มาของพลาสติกชีวภาพ
บทที่ 3 พลาสติกชีวภาพ
บทที่ 5 วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติ
บทที่ 6 เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุโครงเลี้ยงเซลล์ทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
บทที่ 7 เทคนิคการตรวจสอบสมบัติการผสมเข้ากันได้ของพอลิเมอร์และการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุโครงเลี้ยงเซลล์
บทที่ 8 วัสดุชีวภาพกับการใช้ประโยชน์

หาซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือ NUPH Shop ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัสดุชีวภาพ