ประกาศผลโครงการ Toyota Thailand Foundation Award 2014 (TTF Award)

                รางวัลมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย หรือ (TTF Award) ตั้งขึ้นมาเพื่อประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีนโยบายที่จะประกาศและคัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเด่นเข้ารับรางวัลเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2557 มีผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น

  • ด้านสังคมศาสตร์

หนังสือเรื่อง “โลกในศตวรรษที่ 21 กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ด้านมนุษยศาสตร์

หนังสือเรื่อง “รามเกียรติ์คำกลอน” ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. โดม สว่างอารมณ์ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หนังสือเรื่อง “โรคเบาจืดในเด็ก” ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

หนังสือเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ปาร์มน้ำมัน” ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประกาศผลการพิจารณารางวัล (คลิกอ่านประกาศเพิ่มเติม)