หนังสือดีจึงอยากแนะนำ ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย On Theories of Political Science and Public Administration เป็นหนังสือขายดีอีก 1 เล่มของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ว่าด้วยเรื่อง ทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย จุดเล่มต้นของหนังสือเล่มนี้บรรณาธิการได้กล่าวไว้ว่า “… การผลิตหนังสือรวมบทความวิชาการเล่มนี้ขึ้นมาเป็นความพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างน้อยในสองนัยยะด้วยกัน ประการแรก หนังสือเล่มนี้เป็นการแสดงความเข้มแข็งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาฯ ที่ผ่านการฝึกฝนประสบการณ์เรียน/วิจัยจากหลากหลายสำนักในหลาย ๆ ประเทศในช่วงกว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงวิชาการรัฐศาสตร์ไทยประการที่สอง นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้น (Point of departure) ที่สำคัญในการพยายามช่วงชิงพื้นที่การผลิตองค์ความรู้ และข้อถกเถียงทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากพื้นที่เดิมรวมศูนย์แต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น…” จากเรื่องราวของทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีองค์ความรู้อย่างมากมายทำให้สำนักพิมพ์จึงขอแนะนำหนังสือดี ๆ ที่น่าสนใจสำหรับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีไวศึกษารวมรวมจากบรรดาผู้เขียนที่ประสบการณ์ทางวิชาการอย่างเข้มข้น

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ขณะที่ “การเรียนและการสอน” รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขยายตัวทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไป คือ “บรรยากาศในการทำวิจัย” ที่คึกคักมีสีสันและสนุกสนานของนักวิชาการรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอกศูนย์กลางอำนาจ เมื่อบรรยากาศการทำวิจัยไม่เอื้ออำนวยด้วยเหตุผลนานัปการนั่นได้นำมาสู่การขาดหายไปของผลงานตีพิมพ ์เชิงวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ หนังสือรวมบทความวิชาการฉบับนี้จึงได้เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เสนอองค์ความรู้เชิง “ความคิด” ผ่านการถกเถียงด้วยแนวคิดและทฤษฎีจากสำนักคดิ ที่หลากหลาย และชนี้ ำจุดตงั้ ตน้ ให้ผู้อ่านทั่งที่เป็นนักเรียนรัฐศาสตร์ฯหรือผู้สนใจการเมืองและสังคมศาสตร์โดยทั่วไปสามารถตามสืบค้นและตั้งต้นศึกษาต่อด้วยตนเองได้ต่อไป

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานทั้ง 9 บทในหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย

บทที่ 1. ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์การเมืองการปกครองไทยอย่างเป็นระบบ
– ทิวากร แก้วมณี และสน นิลศรี –

2. สินค้า มูลค่า และสภาวะแปลกแยกในหนังสือ ว่าด้วยทุน ของคารล์ มาร์กซ์
– วัชรพล พุทธรักษา –

3. แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทางการเมืองไทยในยุคมาลานำไทย
– วัลลภัช สุขสวัสด์ิ –

4. ทฤษฎีสัจนิยมนีโอคลาสสิคและการวิเคราะหน์ โยบายต่างประเทศ
– จุฑามณี สามัคคีนิชย์ –

5. สรรสร้างนิยม อัตลักษณ์ และนโยบายต่างประเทศ
– วิเชียร อินทะสี –

6. โลกาภิบาล: ว่าด้วยสิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ (ที่ยังไม่เกิด)
– วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ –

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
7. การศึกษาการจัดการปกครองในประเทศไทย: การทำให้เป็นกระแสหลัก หรือ การลดทอนความเป็นการเมือง?
– นิธิ เนื่องจำนงค์ –

8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์นองค์การไม่แสวงหากำไร: หลักการความต่างและแนวทางปฏิบัติสนใจ
– วัชรพล ศุภจักรวัฒนา –

9. โครงสร้างองค์กร : ผลกระทบต่อการสื่อสารในองค์การ
– ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ –

เกิดขึ้นผ่านการรังสรรค์โดยนักวิชาการรุ่นใหม่ของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งงานแต่ละชิ้นในหนังสือเล่มนี้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย/ค้นคว้าเชิงวิชาการต่างกรรมต่างวาระของผู้เขียนแต่ละคน การนำเสนอได้จำแนกออกเป็น สองส่วน หลักด้วยกัน คือ ส่วนที่ว่าด้วยแนวคิดและทฤษฎีรัฐศาสตร์ร่วมสมัย (ซึ่งยังจำแนกได้อีกเป็นสองกลุ่มย่อย โปรดดูด้านล่าง) และส่วนที่ว่าด้วยแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย อย่างไรก็ตามการนำเสนอจุดยืนทางวิชาการของผู้เขียนในแต่ละบทในหนังสือเล่มนี้เป็นจุดยืนและมุมมองส่วนตัวของปัจเจกบุคคลแต่ละคนไม่ได้ผูกพันต่อจุดยืนของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หรือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแต่อย่างใด

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย: กลุ่มทฤษฎีการเมืองกับการเมืองร่วมสมัยงานศึกษาในกลุ่มแรกนี้เป็นการมุ่งความสนใจทางวิชาการไปยังการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีรัฐศาสตร์ด้านการปกครอง (ตามการจำแนกในแบบรัฐศาสตร์ไทย) เป็นหลัก อย่างไรก็ตามคำว่าการปกครองในที่นี้ให้ความหมายรวมถึงทฤษฎีการเมือง และการเมืองการปกครองไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง และการเมืองไทยร่วมสมัยด้วย การทำความเข้าใจโลกทางทฤษฎีที่หลากหลายย่อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจการเมืองและนักศึกษาด้านรัฐศาสตร์มีเครื่องมือในการวิเคราะห์/ ทำความเข้าใจโลกได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

สั่งซื้อได้ที่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา

ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และในเครือ

NUPH Store

Summary
ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Article Name
ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Description
ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย เป็นหนังสือขายดีอีก 1 เล่มของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ว่าด้วยเรื่อง ทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
Author
Publisher Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publisher Logo