สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์ฯ ตำรา “การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ตำราเรื่อง “การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 Electrical Circuit Analysis I” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนใจสั่งผ่านทาง Online shop http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/9786164261075/
หรือ
1.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1