การวิจัยสมุนไพร

การวิจัยสมุนไพร สมุนไพร มีบทบาทสำคัญต่อการบำบัดและรักษาโรคในมนุษย์มาช้านาน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ช่วยให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคและความเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้ สมุนไพรที่นำมาใช้อาจเป็นรูปแบบสมุนไพรเดี่ยว ๆ หรือตำรับสมุนไพร โดยมีทั้งการใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันและใช้เสริมการรักษา ซึ่งการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรด้วยแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้การใช้สมุนไพรเกิดประโยชน์สูงสุดหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร มุ่งเน้นการวิจัยฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและฤทธิ์ต้านอักเสบของสมุนไพร โดยรวบรวมข้อมูลและประมวลความรู้จากหนังสือและตำราต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมความรู้จากบทความและบทความวิจัยจากวารสารต่างประเทศเพื่อความทันสมัยตลอดจนผลงานวิจัยของผู้เขียนไว้ด้วย

การวิจัยสมุนไพร
วิจัยสมุนไพรไทย

การแพทย์แผนโบราณ (traditional medicines) เป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพที่เก่าแก่ของมนุษย์ในการป้องกันและรักษาความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในอดีตแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันและมีรูปแบบของสังคมที่หลากหลาย ทำให้เกิดพัฒนาการทางการรักษาเพื่อต่อสู้กับโรคที่คุกคามสุขภาพและชีวิตในรูปแบบที่มีความหลากหลายไปด้วย1,2 การแพทย์แผนโบราณตามหลักขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) จะเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติ แนวทาง ความรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ ที่ผสมผสานกับการใช้ยาที่ได้มาจากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ การรักษาเชิงจิตวิญญาณ เทคนิคทางหัตถการ และการออกกำลังกายโดยอาจใช้ในรูปแบบเดียว หรือประยุกต์ใช้ทั้งหลายรูปแบบร่วมกัน เพื่อรักษา วินิจฉัย และป้องกันความเจ็บป่วย หรือเพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ในกรณีที่ใช้พืชเป็นวัตถุดิบในการรักษาร่วมด้วยจะเรียกว่าการแพทย์สมุนไพรแผนโบราณ (traditional herbal medicine)

การวิจัยสมุนไพร

ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้การแพทย์แผนโบราณ เช่น การใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันและรักษาโรคกำลังเติบโตเพิ่มขึ้นทั่วโลกด้วยหลายเหตุผล ส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุที่ยาแผนปัจจุบันอาจมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาและไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาเพียงพอ โดยมีข้อมูลจาก WHO ระบุว่าประชากรมากถึง 80% ในแอฟริกาใช้ยาแผนโบราณสำหรับการรักษาในระดับปฐมภูมิ, ในประเทศจีนมีการใช้ตำรับยาสมุนไพรราว 30-50%ของยาที่มีการบริโภคทั้งหมด, ในยุโรป อเมริกาเหนือ และประเทศอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากกว่า 50% ของประชากรเคยใช้การรักษาแบบการแพทย์ผสมผสานหรือการแพทย์สนับสนุน หรือการแพทย์ทางเลือกอย่างน้อย 1 ครั้ง และ 90% ของประชากรในประเทศเยอรมันเคยรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ ในปัจจุบันนี้ตลาดสมุนไพรระดับโลกยังคงมีมูลค่าสูงกว่า 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วิจัยสมุนไพรไทย

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นสองตอน ตอนที่ 1 (บทที่ 1-9) กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรโดยทั่วไป และตอนที่ 2 (บทที่ 10-14) กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรที่มุ่งเน้นสมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ โดยนำความรู้ที่นักวิจัยควรทราบและทำความเข้าใจก่อนทำการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรมาร้อยเรียง อาทิ แนวทางการใช้สมุนไพรในพยาธิวิทยาต่าง ๆ การคัดกรองสารออกฤทธิ์ชีวภาพในสมุนไพรและการออกแบบการวิจัยสมุนไพรในสัตว์ทดลอง สู่การวิจัยเพื่อทดสอบและประเมินฤทธิ์ชีวภาพ การตั้งตำรับสมุนไพร การใช้เทคโนโลยีและระบบนำส่งยาสมุนไพร การพัฒนายาและการศึกษาระดับพรีคลินิกและคลินิกและงานวิจัยของผู้เขียนและคณะวิจัย ที่ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบของสมุนไพรไว้หลายเรื่อง รวมทั้งได้นำเสนอประสบการณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย

วิจัยสมุนไพรไทย
Summary
การวิจัยสมุนไพร
Article Name
การวิจัยสมุนไพร
Description
การวิจัยสมุนไพร สมุนไพร มีบทบาทสำคัญต่อการบำบัดและรักษาโรคในมนุษย์มาช้านาน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ช่วยให้ร่างกายสามารถ
Author
Publisher Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publisher Logo