การวิจัยทางสาธารณสุข

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างประชากร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์จําเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบการแก้ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับการศึกษาในทุกระดับที่มีการฝึกฝนให้ผู้เรียนแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างเป็นเหตุเป็นผล การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งผลิตบัณฑิต ออกไปปฏิบัติงานรับใช้สังคมและประเทศชาติ

วิจัยทางสาธารณสุข

มีการปรับการเรียนการสอนให้เชื่อมระหว่างระบบการศึกษากับระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ความสําคัญกับการคิดเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริง ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยจึงได้รับการบรรจุในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมุ่งหวังว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ รวมถึงมีกระบวนการเรียนรู้ และสามารถนําความรู้ ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ในการค้นหาคําตอบอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงาน

วิจัยทางสาธารณสุข

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอลำดับขั้นของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณโดยนำเสนอทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและตัวอย่างการวิจัยทางสาธารณสุขเพื่อให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจในการวิจัยทางสาธารณสุขและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน

ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหา 15 บท ที่จะแนะนำตั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย รวมถึงวิะีการเขียนรายงานวิจัย
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย
บทที่ 2 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย
บทที่ 3 การกําหนดปัญหาการวิจัย
บทที่ 4 การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 5 วัตถุประสงค์การวิจัย
บทที่ 6 สมมติฐาน
บทที่ 7 การกําหนดตัวแปร
บทที่ 8 การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 9 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บทที่ 10 การวิจัยแบบไม้ทดลอง
บทที่ 11 การวิจัยแบบทดลอง
บทที่ 12 การพัฒนาเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
บทที่ 13 การเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 14 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 15 การเขียนรายงานการวิจัย

หาซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือ NUPH Shop ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

การวิจัยทางสาธารณสุข

Summary
product image
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
การวิจัยทางสาธารณสุข: จากหลักการสู่การปฏิบัติ
Price
THB 450
Product Availability
Available in Stock