การตรวจสอบเครื่องสำอาง

วัตถุประสงค์หนึ่งในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คือ เพื่อป้องกันหรือชะลอผิวไม่ให้เกิดการแก่หรือเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร หรือฟื้นฟูผิวที่แก่หรือเสื่อมสภาพจนสู่ระดับที่ผู้ใช้พอใจ ถึงแม้เครื่อง สำอางไม่ได้เป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต แต่เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและสามารถเสริมสร้างบุคลิก ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญมากในเชิงเศรษฐกิจของประเทศและได้มีการคิดค้นหาสารแอคทีฟ (active ingredient) ใหม่ ๆ มาใช้ ทั้งจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่มากมายในประเทศและสารที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับชีวโมเลกุลที่ผลิตโดยเซลล์ผิวหนัง ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การตรวจสอบเครื่องสำอาง

เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารแอคทีฟที่ถูกคิดค้น และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารแอคทีฟ จึงมีความพยายามที่จะคิดค้นและตรวจสอบความถูกต้อง (validation) ของวิธีการทดสอบต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) และ European Center for the Validation of Alternative Methods (EURL ECVAM) เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกยอมรับในระดับนานาชาติได้ออกแบบการทดลองที่ใช้และไม่ใช้สัตว์ทดลอง อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีการรณรงค์การไม่ใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบเครื่องสำอาง

การตรวจสอบเครื่องสำอาง

รวมทั้งในบางประเทศ เช่น ในสหภาพยุโรปได้ออกเป็นกฏหมายมาแล้ว ด้วยเหตุนี้การทดสอบโดยการไม่ใช้สัตว์ทดลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เซลล์หรือเนื้อเยื่อผิวหนังจึงได้รับการพัฒนาและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามการทดสอบโดยใช้เซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังยังมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ ซึ่งผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ เกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรทราบ เพื่อนำไปสู่การนำวิธีการทดสอบไปใช้และการอ้างสรรพคุณได้อย่างถูกต้อง

การตรวจสอบเครื่องสำอาง

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่คำจำกัดความของเครื่องสำอางและเวชสำอาง การอ้างสรรพคุณ โครงสร้างของผิวหนังในระดับมหภาคและจุลภาค การทำงานและการผลิตชีวโมเลกุลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarker) โดยเซลล์หลักที่พบในผิวหนัง ได้แก่ คีราติโนไซต์ (keratinocyte) เมลาโนไซต์ (melanocyte) และไฟโบรบลาสต์ (fibroblast) ส่วนในบทสุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยเครื่องสำอาง โดยใช้เซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังเพาะเลี้ยง โดยนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานและการผลิตชีวโมเลกุลจากเซลล์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้

การตรวจสอบเครื่องสำอาง

ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหา 7 บท ประกอบไปด้วย บทที่ 1 คำจำกัดความของเครื่องสำอางและเวชสำอาง บทที่ 2 การอ้างสรรพคุณ บทที่ 3 โครงสร้างของผิวหนังในระดับมหภาคและจุลภาค บทที่ 4 คีราติโนไซต์: เซลล์หลักสำหรับการสร้างหนังกำพร้า บทที่ 5 เมลาโนไซต์: เซลล์สร้างสารสี บทที่ 6 ไฟโบลาสต์: เซลล์หลักของชั้นหนังแท้ บทที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยเครื่องสำอางและ/หรือเวชสำอางโดยใช้เซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังเพาะเลี้ยง

Summary
Article Name
การตรวจสอบเครื่องสำอาง
Description
วัตถุประสงค์หนึ่งในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คือ เพื่อป้องกันหรือชะลอผิวไม่ให้เกิดการแก่หรือเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร หรือฟื้นฟูผิว
Author
Publisher Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publisher Logo