การควบคุมคุณภาพ

การจัดทำรูปเล่ม

สำนักพิมพ์มีการตรวจสอบและกำกับดูแลคุณภาพของการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ ให้ได้ตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัยและมาตรฐานสากล

เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

สำนักพิมพ์มีกองบรรณาธิการซึ่งแต่งตั้งโดย มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และกำกับดูแลคุณภาพของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้ได้ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานสากล