nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836
ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [20 กันยายน 2559]
September 20, 2016
0


เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ