3.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

4.รายงานผลวิจัยสถาบัน

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.รายงานการประชุมกองบรรณาธิการ

6.รายงานการประชุมภายในสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2555