ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลัก มาตราฐานต่าง ๆ