การจัดทำหนังสือ และตำรา ดัชนี (Index) นั้นเป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อช่วยในการค้นคว้าและสืบหาข้อความสำคัญ  หัวข้อเรื่อง โดยการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการประเภท “ตำรา” ทางสำนักพิมพ์ของเรานั้น จำเป็นต้องมีการทำดัชนี ด้วย สำหรับการกำหนดดัชนี แบบอัตโนมัติ ใน Word จะช่วยให้ลดการทำงานซ้ำๆ ในส่วนนี้ได้

ขั้นตอนแรก

ทำแถบดำในส่วนของข้อความที่ต้องการกำหนดให้เป็นดัชนี

เลือกเครื่องมือ References > และกด Mark Entry

เลือก Mark

กด Close

จะปรากฎ เครื่องหมาย {XE “”} อยู่ด้านหลังของคำที่กำหนดเป็นดัชนี

เท่านี้เราก็จะได้การกำหนดดัชนีแบบอัตโนมัติ และย้อนกลับไปทำแบบนี้ทุกคำที่เราต้องการกดหนดค่าดัชนีทั้งเล่มครับ

เมื่อ Mark  ค่าดัชนีเรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นต้อนการ Insert index โดยเลือกเครื่องมือ References > และกด Insert index

เลือกรูปแบบ Index ที่ต้องการ (รูปแบบจะทำการ Preview ด้านบน)

เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการกดหนดดัชนีอัตโนมัติ

วิธีการปิด สัญลักษณ์ {XE “”}

และวิธีการปิด สัญลักษณ์ {XE “”} โดยการเลือกเครื่องมือ Home > Show/Hide

วิธีการอัพเดท ดัชนี ภายหลัง ถ้าเราไปจัดหน้าหรือทำให้เนื้อหาคลาดเคลื่อน

เลือกเครื่องมือ References > และกด  Update index