สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Phone: 0-5596-8833 ถึง 8836 Fax: 0-5596-8826
ติดต่องาน หนังสือตำรา Email: nuph@nu.ac.th
ติดต่องาน จัดรูปเล่ม วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ Email: nupress@hotmail.com