วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ตำรา และเอกสารการสอน หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ด้านการจัดพิมพ์ การเผยแพร่ และจัดจำหน่าย ผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เพื่อจัดหาเงินรายได้เข้ากองทุนหมุนเวียนสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักพิมพ์
ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักพิมพ์ให้คำนึงถึงการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานในเชิงวิชาการเป็นสำคัญ

 

การจัดเตรียมต้นฉบับ

สำนักพิมพ์จะจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตมาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผลงานต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องจัดทำต้นฉบับที่มี รูปแบบเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำผลงานทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (แก้ไขขนาด Font)

เอกสารที่ต้องจัดส่ง

 1. ต้นฉบับ จำนวน 2 เล่ม (เข้าเล่มแบบกระดูกงู) และแผ่น CD 1 แผ่น ประกอบไปด้วยไฟล์ WORD และ PDF
 2. แบบฟอร์ม เสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (สนพ.5) [Download PDF][Download WORD]
 3. แบบฟอร์ม แสดงการมีส่วนร่วม สัดส่วนในเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และการยินยอมให้นำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมานำเสนอเพื่อจัดพิมพ์ (สนพ.6) [Download PDF][Download WORD]
 4. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดสิ่งที่นำเสนอจัดพิมพ์ (สนพ.7) [Download PDF] [DownloadWORD]
 5. แบบฟอร์มรับรองลิขสิทธิ์ (สนพ.10) [Download WORD] (กรณีมีรูปภาพ/ตาราง ให้ระบุที่มาของภาพในแบบฟอร์ม ทุกรูปภาพ)

Q & A

 • ระยะเวลาผูัทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ระยะเวลา 2 เดือน
 • ขนาดของหนังสือที่จัดพิมพ์ ขนาด B5 และ A5 เป็นขนาดมาตราฐาน (ขนาดพิเศษกองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณา)
 • ขนาด/ชนิด Font ที่ใช้ (ภาษาไทย) มี 3 ชนิด TH Sarabun PSK, TH Niramit AS,TH Chakra Petch ขนาด 14-16 point (ภาษาอังกฤษ) 1 ชนิด Times New ขนาด 10-12 point
 • กรณีเอกสารทางวิชาการเป็นประเภท "ตำรา" จะต้องมีการทำ ดัชนี (index) ในส่วนท้ายด้วย
 • บรรณานุกรม ใช้มาตาราฐาน APA หรือ Vancouver หรือใช้บรรณานุกรมตามมาตารฐานวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คู่มือ การเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

1. การรับต้นฉบับ

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กรอกแบบฟอร์มเสนอขอจัดทำผลงานทางวิชาการ (สนพ.5) ต่อสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมต้นฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง) จำนวน 2 ชุด และซีดีข้อมูลบันทึกด้วย Program Microsoft word หรือ PDF จำนวน 1 แผ่น โดยจัดพิมพ์ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศ ลงวันที่ 28 มกราคมพ.ศ.2558

2. การพิจารณาต้นฉบับ

2.1) กองบรรณาธิการประชุมพิจารณาคุณภาพและความเหมาะสมของต้นฉบับ ที่ขอจัดพิมพ์เบื้องต้น เพื่อมีมติรับหรือไม่รับผลงานเข้าสู่กระบวนการจัดพิมพ์หรือไม่ ภายในเวลา 7 วันทำการ2.2) ผลงานที่ผ่านการการพิจารณาในเบื้องต้น กองบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ จำนวนเล่มที่ จะจัดพิมพ์ และอัตราค่าตอบแทนผู้สร้างสรรค์ผลงาน ภายในเวลา 7 วันทำการ2.3) กรณีมีมติรับพิมพ์ผลงาน สำนักพิมพ์จะทำหนังสือแจ้งผู้สร้างสรรค์ผลงานทราบและจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ที่แต่งตั้งโดยกองบรรณาธิการเพื่อตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ ภายในเวลา 7 วันทำการกรณีมีมติไม่รับพิมพ์ผลงาน สำนักพิมพ์จะทำหนังสือแจ้งผู้สร้างสรรค์ผลงานทราบ และจัดส่งคืนต้นฉบับหลังการพิจารณา ภายในเวลา 7 วันทำการ

3. การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ

สำนักพิมพ์ฯ จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ตามกลุ่มสาขาวิชา ของผลงานนั้นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดพิมพ์เบื้องต้น ภายในเวลา 15 วัน และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เพื่อพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการต่อไป ภายในเวลา 2 เดือน หากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อสำนักพิมพ์ฯ จะได้ดำเนินการส่งพิสูจน์อักษรโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 3 วั กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือมีความประสงค์ขอถอนเรื่องในระหว่างที่สำนักพิมพ์ได้ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ไปแล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้แก่สำนักพิมพ์

4.การทำสัญญาการจัดพิมพ์และการโอนลิขสิทธิ์

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ต้องโอนลิขสิทธิ์ในผลงานทางวิชาการที่ได้รับการจัดพิมพ์ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 ปี ทั้งจากการจัดพิมพ์ในลักษณะรูปเล่ม และการจัดทำด้วยระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดยทำเป็นหนังสือการโอนลิขสิทธิ์ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานกับมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มของสำนักพิมพ์ฯการขยายลิขสิทธิ์ หากพ้นกำหนดเวลาการโอนลิขสิทธิ์ ภายในเวลา 3 ปีแล้ว แต่ผลงานที่จัดพิมพ์ขึ้นยังจำหน่ายไม่หมด ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัย ขยายลิขสิทธิ์เพื่อทำการจำหน่ายผลงานให้แล้วเสร็จต่อไปได้อีก 3 ปี โดยการจัดสรรเงินสมนาคุณแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานภายหลังการขยายลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมการจัดพิมพ์ซ้ำ ในกรณีจำนวนเล่มของผลงานทางวิชาการสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลา 3 ปี หากผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด การพิจารณาจัดพิมพ์ซ้ำให้อยู่ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ โดยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ ผู้สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปตามสัญญาเดิมการจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้จัดพิมพ์ผลงานและจำหน่ายไปหมดแล้ว ต่อมาผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการบางส่วนและมีความประสงค์จะจัดพิมพ์เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำผลงานทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (เริ่มดำเนินการเสนอขอจัดทำใหม่)

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มภาษาไทย

English Form

สถานะการดำเนินการ

status

ยอดการจัดจำหน่าย

status