nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836

คณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

คณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
ประธานกรรมการ
ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
รองประธานกรรมการ (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ)
ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
กรรมการ (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวางแผน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
กรรมการ (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
กรรมการ (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา
กรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด)
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม
กรรมการ
นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
กรรมการ
นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
กรรมการ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย)
คณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร