Blog

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ Public Health Research: From Principle to Practice”

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 […]

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2”

เมื่อวันพุธที่ 17  พ […]

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์”

เมื่อวันอังคารที่ 26 […]

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 […]