nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836

ระเบียบและประกาศสำนักพิมพ์

ระเบียบและประกาศการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง