ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คว้ารางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ จากโครงการ  TTF AWARD ประจำปี 2558-2559  โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดย ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ 


ในรูปแบบ e-Books