นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล

นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
0 5596 8834
นางพิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์

นางพิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (ปฎิบัติงานด้านการเงิน)
0 5596 8836
นางสาวภัคคีณี เทิดสิทธิกุล

นางสาวภัคคีณี เทิดสิทธิกุล

บรรณารักษ์ (ปฎิบัติงานด้านจัดทำหนังสือ/ตำรา)
0 5596 8833
นายสรญา แสงเย็นพันธ์

นายสรญา แสงเย็นพันธ์

นักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานด้านออกแบบ)
0 5596 8833
นายสัญญา จันทา

นายสัญญา จันทา

นักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานด้านออกแบบ)
0 5596 8833