ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง

ประธานกองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน

กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน

กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สมกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สมกุล

กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.กรกนก อิงคนินันท์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.กรกนก อิงคนินันท์

กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย

กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร

กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล

กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา

กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.สุพิชญา มีสาด

ดร.สุพิชญา มีสาด

กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยารักษ์ สุวพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยารักษ์ สุวพันธ์

กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร

กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก

ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก

ฝ่ายเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล

นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล

ฝ่ายเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ