1. Home
  2. Docs
  3. เกี่ยวกับการทำหนังสือ ตำรา
  4. การทำสัญญาการจัดพิมพ์และการโอนลิขสิทธิ์

การทำสัญญาการจัดพิมพ์และการโอนลิขสิทธิ์

  • ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ต้องโอนลิขสิทธิ์ในผลงานทางวิชาการที่ได้รับการจัดพิมพ์ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 ปี ทั้งจากการจัดพิมพ์ในลักษณะรูปเล่ม และการจัดทำด้วยระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
  • โดยทำเป็นหนังสือการโอนลิขสิทธิ์ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานกับมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มของสำนักพิมพ์ฯการขยายลิขสิทธิ์ หากพ้นกำหนดเวลาการโอนลิขสิทธิ์ ภายในเวลา 3 ปีแล้ว แต่ผลงานที่จัดพิมพ์ขึ้นยังจำหน่ายไม่หมด ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัย ขยายลิขสิทธิ์เพื่อทำการจำหน่ายผลงานให้แล้วเสร็จต่อไปได้อีก 3 ปี
  • โดยการจัดสรรเงินสมนาคุณแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานภายหลังการขยายลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมการจัดพิมพ์ซ้ำ ในกรณีจำนวนเล่มของผลงานทางวิชาการสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลา 3 ปี
  • การพิจารณาจัดพิมพ์ซ้ำให้อยู่ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ โดยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ ผู้สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปตามสัญญาเดิมการจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่
  • ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้จัดพิมพ์ผลงานและจำหน่ายไปหมดแล้ว ต่อมาผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการบางส่วนและมีความประสงค์จะจัดพิมพ์เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำผลงานทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (เริ่มดำเนินการเสนอขอจัดทำใหม่)