1. Home
  2. Docs
  3. เกี่ยวกับการทำหนังสือ ตำรา
  4. การพิจารณาต้นฉบับ

การพิจารณาต้นฉบับ

  1. กองบรรณาธิการประชุมพิจารณาคุณภาพและความเหมาะสมของต้นฉบับ ที่ขอจัดพิมพ์เบื้องต้น เพื่อมีมติรับหรือไม่รับผลงานเข้าสู่กระบวนการจัดพิมพ์หรือไม่ ภายในเวลา 7 วันทำการ
  2. ผลงานที่ผ่านการการพิจารณาในเบื้องต้น กองบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ จำนวนเล่มที่ จะจัดพิมพ์ และอัตราค่าตอบแทนผู้สร้างสรรค์ผลงาน ภายในเวลา 7 วันทำการ
  3. กรณีมีมติรับพิมพ์ผลงาน สำนักพิมพ์จะทำหนังสือแจ้งผู้สร้างสรรค์ผลงานทราบและจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ที่แต่งตั้งโดยกองบรรณาธิการเพื่อตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ ภายในเวลา 7 วันทำการกรณีมีมติไม่รับพิมพ์ผลงาน สำนักพิมพ์จะทำหนังสือแจ้งผู้สร้างสรรค์ผลงานทราบ และจัดส่งคืนต้นฉบับหลังการพิจารณา ภายในเวลา 7 วันทำการ