15 %

ออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร How to design Portfolios

416.50฿

มีสินค้า

อ่านตัวอย่าง

หนังสือเรื่อง การออกแบบแฟมสะสมผลงานอย่างไร (How to Design Portfolio) เป็นการ รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การทํางานด้านการออกแบบและการนําเสนอผลงาน กว่า 17 ปี รวมถึงการสอนในรายวิชา Portfolio and Presentation และ วิชา Design and Presentation ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําแฟมสะสมผลงาน เป็นระยะเวลากว่า9ปี จึงทําให้ผู้เขียน เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของแฟมสะสมผลงาน กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้ทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาอิทธิพลยุคสมัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน” โดยศึกษา และสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผู้ประกอบการด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบ วิธีการและความสําคัญของอิทธิพลยุคสมัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแฟมสะสมผลงาน ซึ่งผลของงานวิจัย ร่วมกับประสบการณ์ทํางานและการสอน จึงเป็นแหล่งข้อมูลหลักของหนังสือเล่มนี้ โดยประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 5 บท ที่ควรรู้ใน การออกแบบแฟมสะสมผลงานให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่น และสามารถสื่อสาร ผลงานได้อย่างเหมาะสมตามยุคสมัย นอกจากเนื้อหาที่อ่านง่ายแล้ว ผู้เขียนยังออกแบบ ภาพประกอบเป็นกราฟิกตลอดทั้งเล่ม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบ ผู้เขียนหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับบุคคลที่สนใจงานออกแบบและการ นําเสนอผลงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และวงการออกแบบของประเทศไทย ต่อไปในอนาคต

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล
ISBN 978-616-426-102-0
ISBN (e-book) 978-616-426-101-3
ปีพิมพ์ : 1/2561
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกแข็ง/142 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรื่อง การออกแบบแฟมสะสมผลงานอย่างไร (How to Design Portfolio) เป็นการ รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การทํางานด้านการออกแบบและการนําเสนอผลงาน กว่า 17 ปี รวมถึงการสอนในรายวิชา Portfolio and Presentation และ วิชา Design and Presentation ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําแฟมสะสมผลงาน เป็นระยะเวลากว่า9ปี จึงทําให้ผู้เขียน เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของแฟมสะสมผลงาน กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้ทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาอิทธิพลยุคสมัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน” โดยศึกษา และสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผู้ประกอบการด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบ วิธีการและความสําคัญของอิทธิพลยุคสมัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแฟมสะสมผลงาน ซึ่งผลของงานวิจัย ร่วมกับประสบการณ์ทํางานและการสอน จึงเป็นแหล่งข้อมูลหลักของหนังสือเล่มนี้ โดยประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 5 บท ที่ควรรู้ใน การออกแบบแฟมสะสมผลงานให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่น และสามารถสื่อสาร ผลงานได้อย่างเหมาะสมตามยุคสมัย นอกจากเนื้อหาที่อ่านง่ายแล้ว ผู้เขียนยังออกแบบ ภาพประกอบเป็นกราฟิกตลอดทั้งเล่ม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบ ผู้เขียนหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับบุคคลที่สนใจงานออกแบบและการ นําเสนอผลงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และวงการออกแบบของประเทศไทย ต่อไปในอนาคต

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล
ISBN 978-616-426-102-0
ISBN (e-book) 978-616-426-101-3
ปีพิมพ์ : 1/2561
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกแข็ง/142 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 711 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม