1. Home
  2. Docs
  3. การใช้งาน Microsoft Word
  4. เทคนิคการตั้ง ดัชนี (Index) อัตโนมัติใน Word (สำนักพิมพ์แนะนำให้ทำมาจะลดเวลาได้เยอะมาก)

เทคนิคการตั้ง ดัชนี (Index) อัตโนมัติใน Word (สำนักพิมพ์แนะนำให้ทำมาจะลดเวลาได้เยอะมาก)

การจัดทำหนังสือ และตำรา ดัชนี (Index) นั้นเป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อช่วยในการค้นคว้าและสืบหาข้อความสำคัญ  หัวข้อเรื่อง โดยการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการประเภท “ตำรา” ทางสำนักพิมพ์ของเรานั้น จำเป็นต้องมีการทำดัชนี ด้วย สำหรับการกำหนดดัชนี แบบอัตโนมัติ ใน Word จะช่วยให้ลดการทำงานซ้ำๆ ในส่วนนี้ได้

ขั้นตอนแรก

1

ทำแถบดำในส่วนของข้อความที่ต้องการกำหนดให้เป็นดัชนี

2

เลือกเครื่องมือ References > และกด Mark Entry

3

เลือก Mark

4

กด Close

5

จะปรากฎ เครื่องหมาย {XE “”} อยู่ด้านหลังของคำที่กำหนดเป็นดัชนี

เท่านี้เราก็จะได้การกำหนดดัชนีแบบอัตโนมัติ และย้อนกลับไปทำแบบนี้ทุกคำที่เราต้องการกดหนดค่าดัชนีทั้งเล่มครับ

7

เมื่อ Mark  ค่าดัชนีเรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นต้อนการ Insert index โดยเลือกเครื่องมือ References > และกด Insert index

8

เลือกรูปแบบ Index ที่ต้องการ (รูปแบบจะทำการ Preview ด้านบน)

9

เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการกดหนดดัชนีอัตโนมัติ

วิธีการปิด สัญลักษณ์ {XE “”}

6

และวิธีการปิด สัญลักษณ์ {XE “”} โดยการเลือกเครื่องมือ Home > Show/Hide

วิธีการอัพเดท ดัชนี ภายหลัง ถ้าเราไปจัดหน้าหรือทำให้เนื้อหาคลาดเคลื่อน

10

เลือกเครื่องมือ References > และกด  Update index