1. Home
  2. Docs
  3. การเริ่มต้นทำต้นฉบับ
  4. การเขียนอ้างอิง

การเขียนอ้างอิง

การเขียนอ้างอิงในตำรา หนังสือวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จะใช้การอ้างอิง 2 รูปแบบคือ

  1. APA, 6th Edition
  2. Vancouver

โดยเลือกรูปแบบในรูปแบบหนึ่งใหม่เป็นแบบเดียวกันทั้งเล่ม