วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ชื้อด้วยตัวเอง

ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 1 บัณฑิตวิทยาลัย
โทร 0 5596 833 ถึง 8836

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

NUPH Online Store

สั่งซื้อทางอีเมล์

e-mail: nuph@nu.ac.th

สั่งซื้อทางโทรสาร

ส่งรายการสั่งซื้อ และชื่อที่อยู่ มาที่หมายเลขโทรสาร 0-5596-8826

สั่งซื้อทางไปรษณีย์

วิธีการสั่งซื้อ โดยส่งจดหมายสั่งซื้อ ระบุรายการที่สั่งซื้อ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิาณุโลก 65000

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์


ธนาคารกรุงไทย
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

 
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยส่งมาทาง Email : nuph@nu.ac.th หรือ โทรสาร 0-5596-8826 หรือแจ้งโอนเงินผ่าน ระบบแจ้งการชำระเงิน

Message us