ถึง

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ
เพศ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
รวม 100%
กราฟแสดงอัตราส่วนเพศ
อายุ
อายุ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
รวม 100%
กราฟแสดงอัตราส่วนอายุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
อายุ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
รวม 100%
กราฟแสดงอัตราส่วนวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถานภาพ
สถานภาพ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
รวม 100%
กราฟแสดงอัตราส่วนสถานภาพ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
รวม 100%
บริการที่ท่านติดต่อ
บริการที่ท่านติดต่อ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
รวม 100%
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม คล่องตัว ไม่ซับซ้อน nan nan nan nan nan nan 0
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม nan nan nan nan nan nan 0
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง nan nan nan nan nan nan 0
1.4 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา nan nan nan nan nan nan 0
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 0.00
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง nan nan nan nan nan nan 0
2.2 ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ nan nan nan nan nan nan 0
2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ nan nan nan nan nan nan 0
2.4 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำ อธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น nan nan nan nan nan nan 0
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 0.00
3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสารสนเทศ
3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสารสนเทศ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.1 การประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักพิมพ์ฯ อย่างชัดเจนและทั่วถึง nan nan nan nan nan nan 0
3.2 เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ฯ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีข้อมูลตามที่ต้องการ nan nan nan nan nan nan 0
3.3 เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ฯ ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน nan nan nan nan nan nan 0
ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสารสนเทศ 0.00
4. ด้านสถานที่ให้บริการ
4. ด้านสถานที่ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.1 สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ nan nan nan nan nan nan 0
4.2 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ nan nan nan nan nan nan 0
4.3 แสงสว่างของสถานที่ให้บริการ nan nan nan nan nan nan 0
4.4 ป้ายบอกทาง ป้ายประกาศต่างๆ มีความชัดเจน nan nan nan nan nan nan 0
4.5 การจัดพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง สะดวก เหมาะสม nan nan nan nan nan nan 0
ด้านสถานที่ให้บริการ 0.00
//