ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ Public Health Research: From Principle to Practice”

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ Public Health Research: From Principle to Practice โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิบของการบริการสาธารณสุขที่จำเป็นปัจจุบันนักสาธารณสุขปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพที่ซับซ้อนและมีความเป็นพลวัตร การวิจัยมีความจำเป็นในการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายหรือการปรับปรุงและพัฒนางานด้านสาธารณสุข

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอลำดับขั้นของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณโดยนำเสนอทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและตัวอย่างการวิจัยทางสาธารณสุขเพื่อให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจในการวิจัยทางสาธารณสุขและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ISBN 978-616-426-035-1
ISBN (e-book) 978-616-426-036-8
ปีพิมพ์ : 1/2560
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 358 หน้า

การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ

การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ

การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ

การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ

การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ

การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ