1. Home
 2. Docs
 3. การเริ่มต้นทำต้นฉบับ
 4. แบบฟอร์ม และรายละเอียดส่งต้นฉบับ

แบบฟอร์ม และรายละเอียดส่งต้นฉบับ

การเตรียมส่งต้นฉบับ

   1. ต้นฉบับ จำนวน 1 เล่ม
    ภายในเล่มประกอบด้วย
    – ปกหน้า (ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน)
    – คำนิยม (ถ้ามี)
    – คำนำ
    – กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
    – สารบัญ
    – เนื้อหา
    – ดัชนี (index) — วิธีทำ
    – ประวัติผู้เขียน (ชื่อ-สกุล, วุฒิการศึกษา (ประกอบไปด้วย วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ ชื่อมหาวิทยาลัย)
    – คำโปรยหลังปก
   2. ไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียนในหน้าต่าง ๆ ของต้นฉบับ ยกเว้นหน้าปก
   3. ส่งไฟล์ต้นฉบับและแบบฟอร์มเสนอจัดพิมพ์มาทาง Email: nuph@nu.ac.th ประกอบไปด้วยไฟล์ WORD และ PDF (send files to Email: nuph@nu.ac.th attach WORD and PDF files.)
   4. แบบฟอร์ม (Application Form)