1. Home
  2. Docs
  3. เกี่ยวกับการทำหนังสือ ตำรา
  4. การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ

การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ

สำนักพิมพ์ฯ จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ตามกลุ่มสาขาวิชา ของผลงานนั้นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดพิมพ์เบื้องต้น ภายในเวลา 15 วัน และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เพื่อพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการต่อไป ภายในเวลา 2 เดือน หากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อสำนักพิมพ์ฯ จะได้ดำเนินการส่งพิสูจน์อักษรโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 3 วัน กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือมีความประสงค์ขอถอนเรื่องในระหว่างที่สำนักพิมพ์ได้ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ไปแล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้แก่สำนักพิมพ์