1. Home
  2. Docs
  3. เกี่ยวกับการทำหนังสือ ตำรา
  4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ตำรา และเอกสารการสอน หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ด้านการจัดพิมพ์ การเผยแพร่ และจัดจำหน่าย ผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เพื่อจัดหาเงินรายได้เข้ากองทุนหมุนเวียนสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักพิมพ์
ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักพิมพ์ให้คำนึงถึงการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานในเชิงวิชาการเป็นสำคัญ