ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ”

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ”  โดยนักเขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ราคา : 200 บาท

จัดพิมพ์โดย #สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

หาซื้อได้ที่
1.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา
2.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์หนังสือในความร่วมมือ 2 แห่ง ได้แก่
2.1) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ

ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ

ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ