ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม “การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม “การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บางวิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สามารถสั่งซื้อได้ที่

– ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา

Message us