บรรยายในโครงการการพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายในโครงการการพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ณ ห้อง ED 2228 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Message us