หนังสือทางการแพทย์และการพยาบาล

หนังสือทางการแพทย์และการพยาบาล สำหรับนิสิต นักศึกษาแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ที่สนใจหนังสือเกี่ยวกับทางการแพทย์ และการพยาบาล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนังสือมากมายเกี่ยวกับการแพทย์ และการพยาบาล ที่เป็นภาษาไทยโดยการเรียบเรียงจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการการแพทย์ และการพยาบาล ในแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่ารอช้าเรามาดูกันเลยว่าเล่มไหนน่าสนใจบ้าง

เล่มที่ 1 อาการทางอายุรศาสตร์ Medical Symptomatology (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือทางการแพทย์และการพยาบาล

เมื่อผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์ด้วยอาการต่าง ๆ แพทย์จะต้องซักถามประวัติอาการเจ็บป่วยและตรวจร่างกายผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญมากและต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ การที่แพทย์จะทราบประวัติอาการเจ็บป่วยและความผิดปกติจากการตรวจร่างกายอย่างครบถ้วนและถูกต้องได้นั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ทางวิชาแพทย์แล้ว ยังต้องมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ข้อมูลที่ถูกต้องจะนำไปสู่การดูแลรักษาที่ถูกต้องด้วย การซักถามประวัติการเจ็บป่วยและการตรวจร่างกายจึงถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยนำไปสู่การรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของแพทย์ทุกคน

เล่มที่ 2 พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด -5 ปี

พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด

วัยแรกเกิดถึง 5 ปี ถือว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตในเรื่องของพัฒนาการและการเรียนรู้ เนื่องจากการเจริญเติบโตของสมองประมาณร้อยละ 80 เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ หากเราทราบความผิดปกติด้านพัฒนาการของเด็กได้เร็ว จะทำให้เราสามารถแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการด้านที่บกพร่องอย่างทันท่วงที นำไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพที่เด็กควรจะเป็น

เล่มที่ 3 โรคของเยื่อบุตา Diseases of Conjunctiva

โรคของเยื่อบุตา Diseases of Conjunctiva

โรคของเยื่อบุตา เป็นโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยโรคตาส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์มักมีอาการ เคืองตา เจ็บตา ตาแดง หรือมีก้อนเนื้อที่ตาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือร่วมกัน ซึ่งการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยโรค เนื่องจากมีแนวทางในการรักษาที่แตกต่างกัน หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพถ่ายจากผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับบางโรคเป็นที่มิได้พบบ่อยและจัดว่าเป็นโรคที่พบได้ยาก ผู้เขียนได้รับความเอื้อเฟื้อจากจักษุแพทย์สาขากระจกตามอบภาพถ่ายที่ท่านได้บันทึกไว้เพื่อการเผยแพร่ความรู้หนังสือเล่มนี้บรรยายลักษณะและสาเหตุของโรคอย่างเป็นลำดับขั้นตอนทำให้เข้าใจง่ายจึงเป็นหนังสือที่อ่านง่ายเหมาะกับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

เล่มที่ 4 โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา หนังสือทางอายุรศาสตร์เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์ โดยเน้นโรคเรื่อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์เพื่อให้นิสิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตลอดจนอายุรแพทย์ ได้ใช้ศึกษาทบทวนและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในความดูแล

เล่มที่ 5 ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

โรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญและมีอัตราการเสียชีวิตสูง เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกตลอดมา การผ่าตัดหัวใจเป็นการรักษา วิธีสุดท้าย ในกรณีที่การรักษาหัวใจด้วยวิธีอื่น ๆ ไม่ได้ผล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโรคหัวใจและหลักการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่พบบ่อย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของนักศึกษาแพทย์และ บุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ ตลอดจนสามารถนำเอาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไป

เล่มที่ 6 การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ Cardiac critical care nursing

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ Cardiac critical care nursing

ปัจจุบันโรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถผ่านภาวะวิกฤตนั้นได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และประสบการณ์จากพยาบาลเชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป

เล่มที่ 7 การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด

การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด

ภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคนตั้งแต่ทารกแรกคลอดในนาทีแรกของชีวิต ไม่ว่าใครหากได้ประสบอยู่ในเหตุการณ์นี้ ควรให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ด้วยความรู้ในแนวทางปฏิบัติการช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิดที่รวบรวมไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีความกล้าที่จะเริ่มต้นการช่วยกู้ชีพได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กที่อยู่ในสถานการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้มีโอกาสในการมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ

เล่มที่ 8 การจัดการตนเองเพื่อชะลอการเสื่อมของไตจากเบาหวาน

การจัดการตนเองเพื่อชะลอการเสื่อมของไตจากเบาหวาน

โรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ซึ่งมีโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักอันดับต้น ๆ ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ทั้งนี้หากผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการส่งเสริมและป้องกันการเสื่อมของไตอย่างถูกต้องจะช่วยชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต อันจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น หนังสือเล่มนี้ นำเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พยาบาล นิสิตและนักศึกษา เพื่อการส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 4 ด้าน คือ ด้านอาหาร ด้านอารมณ์ ด้านการออกกำลังกายและด้านการรักษาและการใช้ยา

เล่มที่ 9 อนามัยโรงเรียน

อนามัยโรงเรียน

“สุขภาพกับการศึกษา” เป็นของคู่กัน บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากในการนำกระบวนการ การพยาบาล มาใช้ในงานอนามัยโรงเรียนซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย
แนวคิดงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน การตรวจสุขภาพในโรงเรียน การส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพนักเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาเพื่อผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับ เพชร ต่อไป

เล่มที่ 10 สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา

ร่างกายร่างนี้ คือ โรงละครโรงใหญ่…มีตัวละครมากมาย กระโดดโลดเต้นไปมา… ตามบทบาทของตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกการแสดงที่เกิดขึ้น ณ โรงละครแห่งนี้ มีเสน่ห์ของศาสตร์ด้าน “สรีรวิทยา” ซ่อนตัวอยู่ศาสตร์ที่สะท้อนกระบวนการแห่งการมีชีวิต ศาสตร์ที่หลายเหตุการณ์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าศาสตร์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้… โดยการอาศัยเพียงความจะเป็นตัวหนังสือ หรือภาพนิ่งเชิงกายวิภาคศาสตร์แต่… ต้องถูกเติมแต่งด้วย “จิตนาการ” ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา รวมกับการคิดวิเคราะห์ทั้งจากเหตุไปสู่ผลและจากผลไปหาเหตุ จึงจะทำให้ความเข้าใจและความประทับใจในศาสตร์ด้านสรีรวิทยาเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง” ขอผู้อ่านจงมีอิสระในการสร้างสรรค์จิตนาการควบคู่ไปกับการอ่านตำราเล่มนี้

Summary
recipe image
Review Date
Reviewed Item
หนังสือทางการแพทย์และการพยาบาล สำหรับนิสิต นักศึกษาแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ที่สนใจหนังสือเกี่ยวกับทางการแพทย์ และการพยาบาล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนังสือมากมายเกี่ยวกับการแพทย์
Author Rating
51star1star1star1star1star
Recipe Name
หนังสือทางการแพทย์และการพยาบาล
Message us