หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอนรายวิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society) ซึ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาผู้เขียนได้ค้นคว้าเรียบเรียงจากตำราหลักต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของบรรดานักปรัชญา ราชบัณฑิต เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ผู้อ่านและผู้สนใจใฝ่รู้ ได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานธรรมชาติของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั่วๆ ไปในภาพรวม ซึ่งจะไม่ลงลึกในรายละเอียดมากนัก เพียงนำเสนอพื้นฐานเบื้องต้นที่มนุษย์ควรรู้ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเท่าที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมเท่านั้น โดยเน้นให้ผู้สนใจใฝ่รู้ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการดำรงตนในสังคม อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสมกับเป็นบัณฑิต เป็นการปูพื้นฐานวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วิชาชีวิตที่งดงามต่อไป


โดยเนื้อหาภายในหนังสือทั้งหมด 12 บท ที่อัดแน่นเนื้อหาสาระสำคัญมากมายได้แก่
บทที่ 1 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
บทที่ 2 การเมืองการปกครองในสังคมมนุษย์
บทที่ 3 การปกครองของไทย
บทที่ 4 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในสังคมมนุษย์
บทที่ 5 ระบบเศรษฐกิจในสังคมโลก
บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม
บทที่ 8 การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม
บทที่ 9 สถาบันทางสังคมกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
บทที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมไทย
บทที่ 11 ธรรมาภิบาล
บทที่ 12 เศรษฐกิจพอเพียง

สั่งซื้อออนไลน์
หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม