หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์

หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

จัดส่งฟรีภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอนรายวิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society) ซึ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาผู้เขียนได้ค้นคว้าเรียบเรียงจากตำราหลักต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของบรรดานักปรัชญา ราชบัณฑิต เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ผู้อ่านและผู้สนใจใฝ่รู้ ได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานธรรมชาติของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั่ว ๆ ไปในภาพรวม ซึ่งจะไม่ลงลึกในรายละเอียดมากนัก เพียงนำเสนอพื้นฐานเบื้องต้นที่มนุษย์ควรรู้ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเท่าที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมเท่านั้น โดยเน้นให้ผู้สนใจใฝ่รู้ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการดำรงตนในสังคม อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสมกับเป็นบัณฑิต เป็นการปูพื้นฐานวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วิชาชีวิตที่งดงามต่อไป


โดยเนื้อหาภายในหนังสือทั้งหมด 12 บท ที่อัดแน่นเนื้อหาสาระสำคัญมากมายได้แก่
บทที่ 1 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
บทที่ 2 การเมืองการปกครองในสังคมมนุษย์
บทที่ 3 การปกครองของไทย
บทที่ 4 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในสังคมมนุษย์
บทที่ 5 ระบบเศรษฐกิจในสังคมโลก
บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม
บทที่ 8 การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม
บทที่ 9 สถาบันทางสังคมกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
บทที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมไทย
บทที่ 11 ธรรมาภิบาล
บทที่ 12 เศรษฐกิจพอเพียง

Message us