โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศภายในปี พ.ศ. 2560 มีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยโดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิชาการในรูปของหนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นได้ การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย อย่างไรก็ตามการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ จะต้องมีหน่วยงานสนับสนุนการผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะ การจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทำหน้าที่จัดการด้านการพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนิสิต จึงเป็นมาตรการสำคัญยิ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางด้านวิจัยและวิชาการ

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในรูปของวิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์
2.2 เพื่อสร้างรายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์ให้แก่หน่วยงานสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา

3. เป้าหมาย

3.1 ให้บริการการพิมพ์วิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตโดยเน้นการให้บริการ ณ จุดเดียว
3.2 จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือที่มีคุณภาพทางวิชาการและได้มาตรฐานสากล

4. ผลผลิต (Outputs)

4.1 วิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่มีคุณภาพ
4.2 หนังสือหรือตำราที่มีคุณภาพ

5. ผลลัพธ์ (Outcomes)

5.1 ผลงานวิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้รับการยอมรับและสามารถจัดพิมพ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ
5.2 มหาวิทยาลัยมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพในระดับสากล

6. แหล่งงบประมาณสนับสนุน

6.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
6.2 งบประมาณเงินรายได้จากบริการการพิมพ์และการจำหน่ายหนังสือ

7. แผนดำเนินงาน

7.1 ระยะเวลาการดำเนินงาน
        แผนการดำเนินงานแบ่งเป็นสองระยะ ระยะแรกเน้นการให้บริการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระยะที่สอง ให้บริการการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากร ในรูปของหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์

7.2 การบริหารงาน
       7.2.1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่างาน ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีโครงสร้างองค์กรดังนี้

       7.2.2  ในสำนักพิมพ์ จัดแบ่งโครงสร้างเป็น 3 หน่วย ประกอบด้วย 1) หน่วยบรรณาธิการ 2) หน่วยผลิตเอกสาร และ 3) หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย
       7.2.3  มีคณะกรรมการประจำสำนักพิมพ์ เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบายและสนับสนุนให้การดำเนินการของสำนักพิมพ์เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3 การดำเนินงาน
       7.3.1  ด้านบุคลากร
ในระยะแรกของการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดสรรบุคลากรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัยมาดำเนินการ เมื่อขยายงานสู่ระยะที่สองหากภาระงานมีเพิ่มมากมากขึ้นอาจจำเป็นต้องขอจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย ส่วนในด้านบริการการพิมพ์ เพื่อประหยัดงบประมาณการลงทุน บัณฑิตวิทยาลัยจะใช้บริการจากร้านค้าหรือโรงพิมพ์ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดพิมพ์และเข้าเล่ม

       7.3.2  ด้านงบประมาณ
บัณฑิตวิทยาลัย บริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ฯ และตามหลักเกณฑ์การจัดเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

7.4 ด้านการควบคุมคุณภาพ
       ในด้านการควบคุมคุณภาพ สำนักพิมพ์จะมีกองบรรณาธิการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและกำกับดูแลคุณภาพของเอกสารสิ่งพิมพ์ ให้ได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากล

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 166 (9/2554) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554
ซึ่งอนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในรูปของวิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หนังสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Message us