นักเขียน

เราขอแนะนำนักเขียนทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเรา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเป็นตัวกลางร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ผ่านตัวอักษรให้ผู้ที่สนใจ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา สามารถนำหนังสือของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

Message us