ทฤษฎีนโยบายสังคม และการวิพากษ์นโยบาย

ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย

หนังสือทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย (Social Policy Theories and Critical Policy) เล่มนี้ได้รับการเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าทั้งจากเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมกับประสบการณ์ด้านการสอน และการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชาดังกล่าวของผู้เขียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการค้นคว้าวิจัยของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านนโยบายในการพัฒนาสังคม

ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยรายละเอียด 6 ส่วนหลัก โดยเริ่มต้นจากการปูพื้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น เกี่ยวกับนโยบายสังคมในบทที่ 1 เพื่อต่อยอดไป สู่การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสังคมใน บทที่ 2 และบทที่สามเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ/ องค์ประกอบ/ เทคนิค และตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบายสังคม จากนั้นในบทที่สี่เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย บทที่ห้านำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิพากษ์นโยบายที่ว่าด้วยการเกริ่นนำความรู้ความเข้าใจในประเด็นของกระบวนทัศน์ และกระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์ และบทที่หกเป็นการนำเสนอรายละเอียดของการวิพากษ์นโยบายว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์นโยบาย ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของเนื้อหาที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้

ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย

และเนื่องจากข้อจำกัดในงานด้านทฤษฎีนโยบายสังคมที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนน้อย และส่วนที่มีอยู่นั้นส่วนใหญ่ก็มักจะให้ความสำคัญกับทฤษฎีสังคมวิทยาและการอธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในมิติของรัฐประศาสนศาสตร์มากกว่าการพิจารณานโยบายสังคมในมิติด้านการพัฒนาสังคม ดังนั้น ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการสอนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านทฤษฎีนโยบายสังคมในการต่อยอด และสร้างเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับประเทศต่อไป

ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย

ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหา 6 บท บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสังคม บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสังคม บทที่ 3 การวิเคราะห์นโยบายสังคม บทที่ 4 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย บทที่ 5 การวิพากษ์นโยบาย: กระบวนทัศน์ และกระบวนการทัศน์เชิงวิพากษ์ บทที่ 6 การวิพากษ์นโยบาย: แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์นโยบาย


สั่งซื้อได้ที่

ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย
– NUPH SHOP
– ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย
Price
THB 300
Product Availability
Available in Stock
Message us