การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพได้รับการนำไปใช้ในการดำเนินวิจัยอย่างหลากหลาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมากกว่า ซึ่งนักวิจัยที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะต้องเข้าไปสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงตามสภาพการณ์ แล้วจึงนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่หยิบยกงานวิจัยขึ้นมาอ่าน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี หากผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว นับว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ดังนั้นในการหาทางลัดสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม่มีประสบการณ์ก็ควรที่จะศึกษาจากประสบการณ์ของนักวิจัยท่านอื่นๆ ซึ่งจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับบริบทที่ตนจะศึกษา

หนังสือระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติเล่มนี้ได้เรียบเรียบขึ้นจากการศึกษาตำรา เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ทั้งจากต่างประเทศ ในประเทศ จากงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่น และงานวิจัยที่ผู้เขียนได้ทำการวิจัยด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่ภาคทฤษฎี จนถึงการปฏิบัติและตัวอย่างของงานวิจัยที่สอดคล้องกับทฤษฎีนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่อ่านหนังสืออยู่ในขณะนี้ได้มองเห็นภาพรวมของแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่จะออกมา นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถพลิกแพลงแนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ ไปใช้ในงานวิจัยของตนได้ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ในวิธีดำเนินการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น ได้ข้อมูลที่เป็นจริงตามสภาพการณ์มากที่สุด


ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนิ้อหา 11 บท ซึ่งบทที่ 1 ว่าด้วยความหมายของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 2 การกำหนดชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 3 การเขียนความเป็นมาและปัญหาการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 5 การกำหนดขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 6 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 7 ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 8 การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 9 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 11 การนำเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ


จึงสรุปโดยรวมได้ว่า “งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพ ก็เป็นประเภทหนึ่ง ที่มีขั้นตอน กระบวนการ และการให้คำตอบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบของการอธิบาย ให้รู้ถึงภูมิหลังที่มา สภาพปัจจุบัน และอนาคต ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง ขั้นตอน กระบวนการในการได้มาซึ่งคำตอบของงานวิจัย เชิงคุณภาพอย่างละเอียด ตามประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมา”

วางจำหน่ายแล้ววันนี้
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา

Summary
product image
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
Price
THB 250
Product Availability
Available in Stock