มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดพิมพ์เอกสาร ตำรา หนังสือทางวิชาการ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลของหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ รวมถึงงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นวิพรรณ ตันติพลาผล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารจัดการและวางแนวทางในการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 8834

หน่วยบรรณาธิการ

นวิพรรณ ตันติพลาผล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทำหน้าที่จัดประชุมกองบรรณาธิการการจัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทางวชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทนาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 8833
ภัคคีณี เทิดสิทธิกุล หน่วยบรรณาธิการ
ทำหน้าที่ให้บริการจัดทำตำรา/เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 8833

หน่วยผลิตเอกสาร

จันทรรัตน์ สุุขแสงนิล
ทำหน้าที่ให้บริการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ หมายเลขโทรศัพท์ 8836

หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย

สรญา แสงเย็นพันธ์ หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย
ทำหน้าที่จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 8833
สัญญา จันทา หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย
ทำหน้าที่จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 8847

งานจัดจำหน่าย

พิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์ หน่วยผลิตเอกสาร
ทำหน้าที่ควบคุมและจัดจำหน่าย ตำรา/เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 8833