มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดพิมพ์เอกสาร ตำรา หนังสือทางวิชาการ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลของหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ รวมถึงงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารจัดการและวางแนวทางในการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 8834

หน่วยบรรณาธิการ

ทำหน้าที่จัดประชุมกองบรรณาธิการการจัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทางวชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทนาลัยนเรศวรหมายเลขโทรศัพท์ 8833
ทำหน้าที่ให้บริการจัดทำตำรา/เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหมายเลขโทรศัพท์ 8833

หน่วยผลิตเอกสาร

ทำหน้าที่ให้บริการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระหมายเลขโทรศัพท์ 8836

หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย

ทำหน้าที่จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรหมายเลขโทรศัพท์ 8833

งานจัดจำหน่าย

ทำหน้าที่ควบคุมและจัดจำหน่าย ตำรา/เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรหมายเลขโทรศัพท์ 8833