ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวางแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107 ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผลงานทางวิชาการ