nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836
สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
July 12, 2016
0ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวางแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย TA 107 ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผลงานทางวิชาการ