โครงการอบรมการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ

14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการอบรมการใช้โปรแกรม LaTeX วิทยากรโดย ดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม LaTeX จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

การอบรมเรื่อง “การใช้โปรแกรม LaTeX ที่ถูกต้อง เพื่อการจัดทำผลงาน ทางวิชาการ