สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามสัญญาจ้าง จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามในสัญญาจ้างกับ คุณณิชาภา รัตตกุล ร้านทีเค ออร์โต้ ปริ้นต์ เพื่อจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารมหาธรรมราชา