nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836
ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [8 สิงหาคม 2559]
August 8, 2016
0
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร