nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836
ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [12 กรกฎาคม 2559]
July 12, 2016
0
เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับ เรื่อง “มายาคติกับภาษาอังกฤษ (ในฐานะภาษานานาชาติ)”